Thi ioe tiếng anh

      99

Luyện thi IOE tiếng Anh lớp 3 vòng ngực mang đến vòng 35 giúp những em học viên ôn tập, củng cầm cố, cũng như hệ thống lại kiến thức và kỹ năng sẵn sàng cho các vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Thi ioe tiếng anh

Mời các em thuộc tìm hiểu thêm câu chữ chi tiết dưới đây:

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 1 mang lại vòng 35

Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng ngực mang đến vòng 35

Sở đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2:

1. Alice ....... A cat.

A. you B. he C. she D. has

2. My ..... is Jenny.

A. your B. name C. game D. name"s

3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.

A. Nice to lớn meet you B. See you later

C. Goodbye D. Good night

4. I ..... Andy

A. are B. am C. is D. you

5. Stvà ......, please.

A. down B. up C. in D. on

6. You ........ Long

A. is B. be C. are D. am

7. Goodbye ........

A. Nice khổng lồ meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening

8. ...... khổng lồ ...... you, Nam.

A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she

9. Sit ......., please.

Xem thêm: Top 16 Kem Đông Y Đặc Trị Mụn Trị Thâm Liền Sẹo Thâm Bằng Đông Y Hay Không?

A. down B. up C. in D. on


10. ......... your name?

A. What B. What"s C. How"s D. Why"s

Section 3: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. EI _ HT

2. My name _ _ Peter

3. TAB _ E

4. SCHOOL - B _ G

5. TH _ EE

6. T _ ank you very much

7. Hi, Alice. I _ _ Tommy

8. TEACH _ R

9. Hello, Mary. How _ _ _ you?

10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

Section 2: The teacher is coming

Put the words or letter in the right order khổng lồ make a complete sentence or a complete words


Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair Matching

Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.


Section 2: Fill the blank

Fill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful

1. Wh _ t is this?

2. Lis _ en to me, please.

3. Let"s sing a s _ ng.

4. St _ nd up!

5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.

7. Is this a penc _ l?

8. This is _ doll.

9. _ ice to lớn meet you.

10. No, it is n _ t.

Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper


Section 2: Find the honey

Section 3: Smart monkey

Please help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

Tải file Doc hoặc PDF nhằm xem thêm câu chữ cụ thể Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
dotacard.vn
(279 lượt)
Lượt tải: 15.176 Lượt xem: 71.732 Dung lượng: 799,1 KB
Liên kết thiết lập về

Link dotacard.vn chính thức:

Luyện thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 3 vòng một cho vòng 35 dotacard.vn Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới tốt nhất trong tuần
Tài khoản Giới thiệu Điều khoản Bảo mật Liên hệ Facebook Twitter DMCA