Nhớ không em lời hứa ngày xưa

      119
<00:18.77>Nhớ không em lời hứa hẹn ngày xưa
<00:22.60>Mình cùng cả nhà bên dưới ánh trăng vẫn nguyện thề
<00:25.87>Rằng đôi mình có nhau ko bao giờ lìa xa
<00:29.80>Dìu nhau trải qua nhân gian lắm bãi bể nương dâu.

Bạn đang xem: Nhớ không em lời hứa ngày xưa

<00:32.92>Đã quên sao lời hứa ngày xưa
<00:37.88>Một lần yêu thương mang đớn nhức xuyên suốt cuộc đời
<00:40.78>Ngày xưa bản thân tất cả nhau, ni chỉ là niềm đau
<00:43.81>Người ra đi thương nhức vây kín đáo đời anh
<00:46.84>Thêm một lượt nhức.
<00:51.02>Ngày xưa tín đồ cho bỏ ra, tín đồ hẹn chi
<00:52.49>Rồi ni em ra đi chẳng nói chi
<00:58.51>Lời yêu em trao tôi hôm nào
<01:03.75>Nay chảy vào lỗi vô.
<01:04.85>Tình em là nỗ lực sao, chỉ vậy sao
<01:08.06>Lời yêu thương em tra tôi chỉ gắng sao
<01:12.73>Ngày xưa lúc tôi ai đã nói
<01:17.09>"Chúng ta ko chia lìa."
<01:19.99>Ngày qua ta cùng cả nhà, thừa qua bao tmùi hương đau
<01:23.00>Vì đâu hôm nay tình pnhị dấu
<01:25.85>Vì yêu thương em đề xuất anh phai nén đau
<01:29.71>Để hôm sau đôi ta lại bên nhau.
<01:32.51><ĐK:>
<01:32.90>Nhớ không em lời hứa hẹn ngày xưa
<01:36.20>Mình cùng mọi người trong nhà dưới ánh trăng vẫn nguyện thề
<01:39.81>Rằng đôi mình gồm nhau ko lúc nào lìa xa
<01:41.56>Dìu nhau trải qua dương gian lắm dâu bể.
<01:46.75>Đã quên sao lời hứa ngày xưa
<01:49.11>Một lần yêu thương sở hữu đớn nhức xuyên suốt cuộc đời
<01:54.86>Ngày xưa mình tất cả nhau, nay chỉ cần niềm đau
<01:57.79>Người ra đi thương nhức vây bí mật đời anh
<02:01.04>Thêm một đợt đau
<02:36.72>Tình em là cầm cố sao, chỉ cố gắng sao
<02:40.63>Lời yêu em tra tôi chỉ cầm sao
<02:43.94>Ngày xưa Lúc chúng tôi ai đã nói
<02:46.49>"Chúng ta ko chia lìa."
<02:50.87> Ngày qua ta với mọi người trong nhà, quá qua bao thương thơm đau
<02:54.76>Vì đâu từ bây giờ tình pnhị dấu
<02:57.86>Vì yêu thương em buộc phải anh phai nén đau
<03:01.11>Để bữa sau đôi ta lại cùng nhau.
<03:04.51><ĐK:>
<03:04.93>Nhớ không em lời hứa ngày xưa
<03:11.81>Mình cùng mọi người trong nhà dưới ánh trăng vẫn nguyện thề
<03:15.67>Rằng song bản thân tất cả nhau ko khi nào lìa xa
<03:18.85>Dìu nhau đi qua dương gian lắm thương hải tang điền.
<03:19.72>Đã quên sao lời hứa ngày xưa
<03:22.63>Một lần yêu có đớn nhức suốt cuộc đời
<03:29.74>Ngày xưa bản thân bao gồm nhau, ni chỉ nên niềm đau
<03:32.62>Người ra đi thương thơm đau vây kín đời anh
<03:33.84>Thêm một lượt đau
<03:36.61>Nhớ không em lời hứa ngày xưa
<03:39.77>Mình với mọi người trong nhà dưới ánh trăng đang nguyện thề
<03:43.27>Rằng đôi bản thân bao gồm nhau ko khi nào lìa xa
<03:49.39>Dìu nhau đi qua thế gian lắm tang hải.
<03:50.80>Đã quên sao lời hứa hẹn ngày xưa
<03:54.20>Một lần yêu với đớn nhức trong cả cuộc đời
<03:57.74>Ngày xưa bản thân gồm nhau, ni chỉ là niềm đau
<04:01.38>Người ra đi thương thơm nhức vây kín đời anh
<04:04.37>Thêm một đợt đau
<04:35.88>

<00:18.77>Nh kh ng em l i h a nga y x a
<00:22.60>Mi nh b n nhau d i a nh tr ng nguy n th
<00:25.87>R ng i mày nh teo nhau kh ng bao gi li a xa
<00:29.80>Di u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<00:32.92>qu n sao l i h a nga y x a
<00:37.88> M t l n y u với n au su t cu c i
<00:40.78>Nga y x a mi nh teo nhau, nay ch la ni m au
<00:43.81>Ng i ra i th ng au v y ki n i anh
<00:46.84>Th m m t l n au.
<00:51.02>Nga y x a ng i n đưa ra, ng i h a chi
<00:52.49>R i ni em ra i ch ng no i chi
<00:58.51>L i y u em trao t i h m na o
<01:03.75>Nay tung va o h v.
<01:04.85>Ti nh em la th sao, ch th sao
<01:08.06>L i y u em tra t i ch th sao
<01:12.73>Nga y x a Khi b n t i ai no i
<01:17.09>" Chu ng ta kh ng phân tách li a."
<01:19.99>Nga y qua ta b n nhau, v t qua bao th ng au
<01:23.00>Vi u h m ni ti nh pnhì d u
<01:25.85>Vi y u em n n anh phai ne n au
<01:29.71> nga y sau i ta l i b n nhau.

Xem thêm: Người Bị Đường Trong Máu Cao Nên Ăn Gì Để Giảm? Cách Để Giảm Đường Huyết: 15 Bước

<01:32.51><ĐK:>
<01:32.90>Nh kh ng em l i h a nga y x a
<01:36.20>Mi nh b n nhau d i a nh tr ng nguy n th
<01:39.81>R ng i mày nh teo nhau kh ng bao gi li a xa
<01:41.56>Di u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<01:46.75>qu n sao l i h a nga y x a
<01:49.11>M t l n y u có n au su t cu c i
<01:54.86>Nga y x a ngươi nh teo nhau, ni ch la ni m au
<01:57.79>Ng i ra i th ng au v y ki n i anh
<02:01.04>Th m m t l n au
<02:36.72>Ti nh em la th sao, ch th sao
<02:40.63>L i y u em tra t i ch th sao
<02:43.94>Nga y x a Lúc b n t i ai no i
<02:46.49>" Chu ng ta kh ng phân chia li a."
<02:50.87>Nga y qua ta b n nhau, v t qua bao th ng au
<02:54.76>Vi u h m nay ti nh pnhì d u
<02:57.86>Vi y u em n n anh pnhì ne n au
<03:01.11>nga y sau i ta l i b n nhau.
<03:04.51><ĐK:>
<03:04.93>Nh kh ng em l i h a nga y x a
<03:11.81>Mi nh b n nhau d i a nh tr ng nguy n th
<03:15.67>R ng i mi nh teo nhau kh ng bao gi li a xa
<03:18.85>Di u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<03:19.72>qu n sao l i h a nga y x a
<03:22.63>M t l n y u với n au su t cu c i
<03:29.74>Nga y x a mi nh teo nhau, nay ch la ni m au
<03:32.62>Ng i ra i th ng au v y ki n i anh
<03:33.84>Th m m t l n au
<03:36.61>Nh kh ng em l i h a nga y x a
<03:39.77>Mi nh b n nhau d i a nh tr ng nguy n th
<03:43.27>R ng i ngươi nh co nhau kh ng bao gi li a xa
<03:49.39>Di u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<03:50.80>qu n sao l i h a nga y x a
<03:54.20>M t l n y u mang n au su t cu c i
<03:57.74>Nga y x a mày nh teo nhau, nay ch la ni m au
<04:01.38>Ng i ra i th ng au v y ki n i anh
<04:04.37>Th m m t l n au
<04:35.88>

<00:18.77>Nh kh ng em l i h a ncon gà y x a
<00:22.60>Mì nh b n nhau d i á nh tr ng nguy n th
<00:25.87>R ng i mì nh gồm nhau kh ng bao gi lì a xa
<00:29.80>Dì u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<00:32.92>qu n sao l i h a ncon kê y x a
<00:37.88>M t l n y u có n au su t cu c i
<00:40.78>Ncon gà y x a mì nh gồm nhau, ni ch là ni m au
<00:43.81>Ng i ra i th ng au v y kí n i anh
<00:46.84>Th m m t l n au.
<00:51.02>Ncon gà y x a ng i n chi, ng i h a chi
<00:52.49>R i nay em ra i ch ng nó i chi
<00:58.51>L i y u em trao t i h m nà o
<01:03.75>Nay tung và o h v.
<01:04.85>Tì nh em là th sao, ch th sao
<01:08.06>L i y u em tra t i ch th sao
<01:12.73>Ncon gà y x a lúc b n t i ai nó i
<01:17.09>" Chụ ng ta kh ng phân chia lì a."
<01:19.99>Ncon gà y qua ta b n nhau, v t qua bao th ng au
<01:23.00>Vì u h m ni tì nh phai d u
<01:25.85> Vì y u em n n anh pnhì né n au
<01:29.71>nkê y sau i ta l i b n nhau.
<01:32.51><ĐK:>
<01:32.90>Nh kh ng em l i h a nkê y x a
<01:36.20>Mì nh b n nhau d i á nh tr ng nguy n th
<01:39.81>R ng i mì nh tất cả nhau kh ng bao gi lì a xa
<01:41.56>Dì u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<01:46.75>qu n sao l i h a nkê y x a
<01:49.11>M t l n y u với n au su t cu c i
<01:54.86>Ncon kê y x a mì nh bao gồm nhau, nay ch là ni m au
<01:57.79>Ng i ra i th ng au v y kí n i anh
<02:01.04>Th m m t l n au
<02:36.72>Tì nh em là th sao, ch th sao
<02:40.63>L i y u em tra t i ch th sao
<02:43.94>Nkê y x a lúc b n t i ai nó i
<02:46.49>" Chụ ng ta kh ng phân chia lì a."
<02:50.87>Ngà y qua ta b n nhau, v t qua bao th ng au
<02:54.76>Vì u h m nay tì nh phai d u
<02:57.86>Vì y u em n n anh pnhị né n au
<03:01.11>nkê y sau i ta l i b n nhau.
<03:04.51><ĐK:>
<03:04.93>Nh kh ng em l i h a ncon gà y x a
<03:11.81>Mì nh b n nhau d i á nh tr ng nguy n th
<03:15.67>R ng i mì nh có nhau kh ng bao gi lì a xa
<03:18.85>Dì u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<03:19.72>qu n sao l i h a ngà y x a
<03:22.63>M t l n y u với n au su t cu c i
<03:29.74>Nkê y x a mì nh gồm nhau, ni ch là ni m au
<03:32.62>Ng i ra i th ng au v y kí n i anh
<03:33.84>Th m m t l n au
<03:36.61>Nh kh ng em l i h a ncon kê y x a
<03:39.77>Mì nh b n nhau d i á nh tr ng nguy n th
<03:43.27>R ng i mì nh gồm nhau kh ng bao gi lì a xa
<03:49.39>Dì u nhau i qua nh n gian l m b d u.
<03:50.80>qu n sao l i h a ncon gà y x a
<03:54.20>M t l n y u sở hữu n au su t cu c i
<03:57.74>Ncon gà y x a mì nh tất cả nhau, nay ch là ni m au
<04:01.38>Ng i ra i th ng au v y kí n i anh
<04:04.37>Th m m t l n au
<04:35.88>